Modele rewitalizacji

Spis treści Wstęp….. 7 CZĘŚĆ I (Wiesław Wańkowicz) MODELE rewitalizacji. Ujęcie krajowe i Regionalne….. 11 1. Ogólny modèle rewitalizacji….. 13 1,1 de la Systemowe Podejście….. 14 1,2 de la Założenia do modelowania….. 14 1,3 de la Reguły i mechanizmy rewitalizacji….. 17 1.3.1. Struktura-Logika i poziomy interwencji…..

17 1.3.2. Zasady interwencji-Sterowanie, stymulacja i gra rynkowa….. 23 2. MODELE instytucjonalne i Programowanie….. 24 2,1 de la Struktura, relacje, proces i podejmowanie decyzji….. 25 2.1.1. Poziom Krajowy….. 29 2.1.2. Poziom Regionalny….. 36 3. Podsumowanie-proces zmiany…..

41 Bibliografia….. .44 spis rycin….. 49 CZĘŚĆ II (Karol Janas, Wojciech Jarczewski) modèle procesu rewitalizacji-lokalny poziom….. .51 wprowadzenie….. 53 1. Faza inicjująca….. 68 1,1 Dostrzeżenie problemu dégradacji miasta….. 68 1,2 budowa porozumienia na rzecz rewitalizacji….. 72 1,3 wskazanie rodzajów kryzysowych….. 74 1,4 przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia czasu programu rewitalizacji….. 75 2.

Ustalanie zakresu rewitalizacji….. 76 2,1 Organizacja zespołu projektowego i wybór operatora….. .77 2.1 a Organizacja zespołu projektowego….. .81 2.1 b wybór operatora rewitalizacji….. 82 2,2 Rozpoznanie uwarunkowań i możliwości….. 83 2,3 wybór obszaru (obszarów) ne rewitalizacji….. 85 6 spis treści 2,4 aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy….. 87 2,5 Przystąpienie do opracowania/aktualizacji miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego….. 85 3. Planowanie programu rewitalizacji…..

88 3,1 szczegółowa Analiza przyczyn dégradacji i charakterystyka zjawisk kryzysowych….. 90 3,2 Identyfi kacja partnerów i interesariuszy….. 93 3,3 Sprecyzowanie celów rewitalizacji i określenie priorytetów….. 95 3,4 gromadzenie pomyslów je propozycji projektów do la realizacji….. 97 3,5 określenie ćródeł fi nansowania….. 98 3,6 ocena, priorytetyzacja i wybór projektów….. 101 3,7 Powiązanie projektów w programme spójny….. 102 3,8 integracja programu rewitalizacji z przez programami strategicznymi i dokumentami planistycznymi….. 104 3,9 Powiązanie miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego z programem rewitalizacji…..

106 3,10 Zawiązywanie partnerstw…..